Allmänna villkor för viköperdinbil.se

Vänligen läs igenom dessa allmänna villkor noggrant innan du använder hemsidan www.vikoperdinbil.se och de tjänster som tillhandahålls via den. Genom att använda våra tjänster godkänner, och förbinder du dig till dessa allmänna villkor.

A. Allmän information

 1. Hemsidan www.vikoperdinbil.se (hädanefter ›Webbplatsen‹) drivs av VKDB Sverige AB (hädanefter ›VKDB‹).

 2. Dessa allmänna villkor (hädanefter ›VKDB T&Cs‹) gäller för användningen av Webbplatsen och de tjänster som erbjuds på/ via den (hädanefter ›Tjänsterna‹). Där användare av Webbplatsen eller användare av Tjänsterna (hädanefter ›Användare‹, i singular ›Användaren‹) erbjuds tjänster på Webbplatsen eller där tjänster görs tillgängliga för dem på Webbplatsen. Tjänsterna omfattas av dessa VKDB T&C’s enbart i den utsträckning att ingenting i motsats anges eller kommuniceras på Webbplatsen eller internetsidan för respektive leverantör av tjänsterna.

 3. Eventuella motstridiga villkor för en Användare skall inte tillämpas.

 4. VKDB förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i VKDBs T&Cs och de Tjänster som erbjuds av VKDB. Varje Användare är föremål för VKDB T&Cs såväl som de allmänna villkoren som gäller för de Tjänster som används av Användaren vilka är giltiga vid tidpunkten för användning eller vid den tidpunkt då Användaren använder sig av tjänsterna.

B. Värdering, bedömning och försäljning av motorfordon genom hemsidan

 1. Under fliken »Sälj« möjliggör Webbplatsen Användare att ange viss fordonsdata i ett fält på Webbplatsen och baserat på detta, få en kostnadsfri uppskattning (hädanefter ›Värderingsresultat‹) beträffande det uppnåeliga fordonspriset, fordonet och fortlöpande information gällande utvecklingen av fordonspriset och marknadssituationen gällande liknande fordon som skickas till e-mailadressen som har angivits av Användaren.

 2. Värderingsresultatet utgör endast en uppskattning av det möjliga pris erbjudandet baserat på fordonsdata som anges av Användaren. Varken Värderingsresultatet eller ytterligare information som förs över i detta sammanhang utgör ett bindande erbjudande gentemot Användaren att köpa ett motorfordon, eller ett bindande erbjudande av Användaren att sälja ett motorfordon.

 3. Den första förutsättningen för mottagandet av ett köperbjudande från ett företag anslutet till VKDB är att Användaren tillåter att hans/ hennes fordon inspekteras och värderas (nedan kallat ›Värdering‹ eller ›Värdera‹) i en av viköperdinbil.se:s inköpsstationer i hela Sverige (hädanefter ›Stationer‹ eller enskilt ›Station‹). Stationerna drivs inte av VKDB själva utan av ett företag anslutet till VKDB. Användaren kan boka en tid för en Värdering på Webbplatsen under fliken »Boka tid«

 4. Om det efter Värderingen följer ett specifikt erbjudande att köpa fordonet för ett visst pris (hädanefter ›Köppriserbjudande‹) till Användaren, kommer detta inte från VKDB. Varje erbjudande om att köpa görs enbart av AutoEtt European Cars B.V. Activity Sweden Filial, Gustavslundsvägen 131 167 51, Bromma, Stockholm (hädanefter kallat ›Köparen‹) som i händelse av att ett köpeavtal om fordonet ingås, också kommer att vara den enda parten i köpeavtalet på köparens sida.

 5. Om ett köpeavtal ingås för det fordon som presenterades i Värderingen av Användaren ska köpeskillingen som regel överföras till Användaren när fordonet har överlämnats. I den utsträckning som köpet är momspliktigt anses alla angivna priser vara bruttopriser, exempelvis inklusive svensk skatt. I händelse av att en användare inte säljer sin egen bil som privatperson, har köparen rätt att hålla på betalningen av den överenskomna köpeskillingen tills att köparen får en skriftlig originalfaktura från Användaren som uppfyller skattereglerna. Om Användaren inte finns registrerad i fordonsdokumenten som den senaste innehavaren av fordonet, ska han/ hon, på begäran av VKDB eller dess anslutna företag, bevisa att han/ hon har rätt att sälja fordonet. Detta bevis kräver strängt att dokumentationen (utan några brister) av ägandekedjan mellan Användaren och den senast registrerade innehavaren, till exempel genom att presentera köpeavtalet i fråga. På samma sätt, om Användaren säljer fordonet för, eller genom tredje part, ska Användaren presentera en motsvarande fullmakt i originalet. Köparen har rätt att kvarhålla betalning av köpeskillingen tills de ovannämnda bevisen eller dokumentationen har gjorts tillgänglig.

C. Köpa Bil (Fordonsmarknad)

 1. Användare kan söka efter tredjeparts fordon som är till salu eller annonsera ett fordon på webbplatsen under fliken »Köpa Bil«.

 2. VKDB är varken ägare, anbudsgivare eller säljare av de fordon som listas på webbplatsen under fliken »Köpa Bil«. VKDB tillhandahåller bara de tekniska parametrarna i form av Webbplatsen för att möjliggöra för tredje part att annonsera sina fordon på Webbplatsen och Användare att få tillgång till dessa. Beroende på vilken typ av listning eller anbudsgivare av fordonet kan VKDB tillhandahålla kontaktmedel som Användare som är intresserade av att köpa ett fordon (hädanefter kallat ›Potentiell Köpare‹ och kollektivt som ›Potentiella Köpare‹) kan använda för att kontakta den som har erbjudit fordonet eller hänvisa den Potentiella köparen och/ eller hans eller hennes förfrågning till den som erbjuder fordonet. Köpeavtal varken ingås eller förhandlas fram på Webbplatsen eller med deltagande av VKDB. Potentiella Köpare är ensamt ansvariga för att inhämta all information om fordonet och säljaren som är relevant för dem och för att använda sådan information för att bestämma och besluta om, samt i vilken form de inleder köpförhandlingar med säljaren, ingår de ett köpeavtal angående ett fordon och vad villkoren i ett sådant köpeavtal ska vara.

 3. Den som erbjuder ett fordon för försäljning och är listad på Webbplatsen kan, beroende på om detaljerna givna i annonsen eller i det köpeavtal som ska ingås, antingen privatpersoner (se punkt D nedan) eller bilhandlare (se punkt E nedan). Dessutom kan anbudsgivaren lista sina fordon kostnadsfritt under fliken »Köpa Bil« (se punkt F nedan).

D. Användning av Webbplatsen

 1. Inom parametrarna för dessa VKDB T&Cs, har Användarna rätt att använda den medföljande sökmotorn, för att hämta individuella datamängder på deras skärm och skriva ut dem för att skapa en permanent visuell bild.

 2. Användaraktiviteter som är avsedda för eller kan göra Webbplatsen eller de Tjänster som görs tillgängliga på Webbplatsen icke-operativa eller hindra deras användning är inte tillåtna.

 3. I avsaknad av uttryckligt skriftligt medgivande från VKDB får Användaren inte systematiskt extrahera och/ eller återanvända delar av Webbplatsen eller Tjänsterna som görs tillgängliga på Webbplatsen. I synnerhet utan uttryckligt skriftligt medgivande från VKDB får Användarna inte använda informations utvinnings, robotar eller liknande datainsamlings och extraktions program för att extrahera nyckeldelar av Webbplatsen eller Tjänsterna som görs tillgängliga på Webbplatsen i syfte att återanvända dem.

 4. Länkning, integration eller annan koppling av Webbplatsen eller Tjänsterna som görs tillgängliga på Webbplatsen är inte tillåtna utan uttryckligt skriftligt medgivande från VKDB.

 5. Uppvisande och funktionalitet på Webbplatsen och Tjänsterna som görs tillgängliga på Webbplatsen kan variera beroende av typ av åtkomst — exempelvis via en internetsida eller mobilapp. Rätten att använda Webbplatsen och Tjänsterna som görs tillgängliga på Webbplatsen och dess funktioner existerar enbart inom gränserna för den aktuella plattformen som används.

E. Användarens ansvar, garantier och uteslutande av ansvar

 1. Användaren garanterar VKDB, och vid försäljning även Köparen, att informationen han/ hon tillhandahåller VKDB och/ eller Köparen, och särskilt det som inkluderas i köpeavtalet är korrekt. Användaren ska fullständigt ersätta VKDB och/ eller Köparen för eventuella utgifter och skador som de lidit på grund av felaktiga uppgifter från Användaren.

 2. VKDB åtar sig inget ansvar för tekniska defekter, och särskilt för den fortsatta och oavbrutna tillgängligheten av Webbplatsen och alla Tjänster som görs tillgängliga på den eller för den felfria reproduktionen av de uppgifter som tillhandahålls av den som skapade annonsen.

 3. Om erbjudandet inte är tillgängligt eller i händelse av andra problem beträffande Webbplatsen eller VKDB, kan Användaren kontakta VKDB kundservice genom kontaktuppgifterna som finns på Webbplats.

 4. VKDB strävar alltid efter att se till att Webbplatsen och Tjänsterna som görs tillgängliga på Webbplatsen är tillgängliga utan avbrott och är fria från fel. På grund av internets natur kan detta emellertid inte alltid garanteras. Tillgång till Webbplatsen kan därför ibland avbrytas eller begränsas, bland annat för att möjliggöra reparationer, underhållsarbete eller införande av nya tjänster. VKDB strävar efter att begränsa frekvensen och varaktigheten för var och ett av dessa tillfälliga avbrott eller begränsningar.

 5. VKDB ansvarar utan begränsningar för någon förlust eller skada orsakad av VKDB eller dess juridiska företrädare, medarbetare eller någon person som är anställd vid utförande av en avtalsenlig skyldighet för vilken VKDBs ställföreträdares ansvar (nedan kallat ›Ställföreträdare‹) antingen avsiktligt eller genom grov vårdslöshet. I händelse av en något försumlig överträdelse av enbart obetydliga avtalsenliga skyldigheter, är VKDB inte ansvariga. Utöver detta är ansvaret för förlust eller skada orsakat av lätt vårdslöshet begränsat till förlust eller skada vars händelse vanligtvis måste förväntas. Sådant ansvar är begränsat till den förutsebara förlust eller skada som är typiskt för kontraktet.

 6. Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte någon förlust eller skada som har orsakats på grund av en skada på liv, kropp eller hälsa, liksom annan förlust eller skada som uppstått på grund av dålig tro.

 7. I den utsträckning som VKDBs ansvar utesluts eller begränsas, gäller detta även i relation till anställdas, representanters och Ställföreträdare.

F. Dataskydd

 1. För alla frågor gällande Dataskydd, bör kunderna känna sig fria att när som helst kontakta avdelningen för dataskydd hos VKDB t.ex. genom e-post till kundservice@vkdb.se.

 2. För ytterligare information om Dataskydd, vänligen se vår integritetspolicy som finns på https://www.vikoperdinbil.se/sekretesspolicy/ .

G. Upphovsrätt och användarrätt

 1. Alla företagsskyltar, logotyper, texter, bilder och annan data på Webbplatsen omfattas vanligtvis av upphovsrätt. Användningen av Webbplatsen ger dig inte rätt till annan användning av denna information. Som allmän regel är alla ändringar, vidare behandling och användning i alla typer av media förbjudna. All annan användning är enbart tillåten med förhandsgodkännande av VKDB.

 2. VKDB är den enda upphovsrättsinnehavaren av de fotografier som tagits på Stationen i samband med fordonets Värdering. Detta gäller särskilt fotografier på begagnade fordon oavsett om ett köpeavtal ingås eller ej med avseende på det värderade fordonet. Ändring, användning eller vidare behandling av tredje part är inte tillåtet.

 3. All obehörig användning av information såväl som logotyper eller varumärken som tillhör tredje part som visas på Webbplatsen bryter mot våra rättigheter och/ eller tredje parts rättigheter och är förbjudet.

H. Klausul om särskiljande

Om en bestämmelse i dessa VKDB T&Cs är eller blir ogiltiga ska detta inte påverka de andra bestämmelserna. Istället för den ogiltiga bestämmelsen anses en giltig bestämmelse vara överenskommen vilket närmast återspeglar den ursprungliga bestämmelsen i kommersiella termer.

I. Gällande lag, utförande och jurisdiktion

 1. Dessa VKDB T&Cs regleras uteslutande av lagarna i Köplag (1990:931), förutom FNs försäljningskonvention.

 2. Om parterna i avtalet är återförsäljare, juridiska personer enligt offentlig rätt, eller en särskild fond enligt offentlig rätt, är platsen för utförandet Stockholm, Sverige.

 3. I den utsträckning parterna i avtalet är återförsäljare, juridiska personer enligt offentlig rätt, eller en särskild fond enligt offentlig rätt eller åtminstone en av parterna i avtalet inte har en allmän behörighet inom den Federal Republiken Tyskland, ska domstolen med uteslutande jurisdiktion för alla nuvarande och framtida tvister som resultat av detta avtal vara Stockholms Tingsrätt eller respektive närmaste regional domstol.

(Version : Januari 2021)