Grönt ljus för nya miljözoner

Från årskiftet 2020 har regeringen gett tillåtelse för städer att införa nya miljözoner som begränsar personbilar. Upptäck vad det innebär och hur det kan komma att påverka dig.

05.07.2019

Stadsiluett och en grön bil under rubriken miljözon
Gratis bilvärdering i endast 2 steg
Registreringsnummer
Fyll i ditt registreringsnummer

Jag har glömt mitt registreringsnummer

1. Varför vill man införa miljözoner

I vissa städer väljer man att förbjuda eller begränsa körandet av bensin- och dieselfordon för att förbättra luftkvaliteten.

Detta är speciellt ett fenomen i storstäder och centrala stadsdelar där många rör sig, där hus och byggnader försämrar den naturliga luftcirkulationen.

De flesta luftföroreningar orsakas av äldre fossildrivna fordon som släpper ut skadliga kväveoxider (NO2) och partiklar. Kväveoxiderna ger även upphov till ozonbildning.

Förutom att luftföroreningar på ett direkt sätt irriterar luftvägar och slemhinnor hos många, kan långsiktig exponering även orsaka cancer samt lung-, hjärt- och kärlsjukdomar. Att minska dessa utsläpp har alltså positiv inverkan på både miljö, hälsa och framtida sjukvårdskostnader för staten.

2. Miljözoner i Sverige

Eftersom vissa områden i har luftföroreningar som överskrider gränsvärdena för vad som är hälsosamt, har vissa kommuner infört miljözoner.

De miljözoner i Sverige som finns i dagsläget begränsar endast användning av tung lastbilstrafik.

Från och med årsskiftet 2020, däremot, har regeringen Löfven gett grönt ljus för att kommuner även ska få införa zoner där äldre personbilar kommer att vara förbjudna.

Som det ser ut idag, kommer nyare bensin- och dieselbilar med euroklass 5 eller 6, initialt inte påverkas av miljözonerna. Det är endast äldre personbilar som kommer att få nya restriktioner.

Har du en sådan äldre bil? Gör en olinevärdering och sälj din bil till viköperdinbil.se.

3. Tre typer av miljözoner

Miljözon 1

  • Reglerar endast tunga fordon.
  • Finns redan i 8 svenska städer.

Miljözon 2

  • Ställer nya krav på personbilar.
  • Mellan 2020 till 2022 får bilar som uppfyller utsläppskrav Euro 5 & 6 köras.
  • År 2022 skärps kraven för att endast tillåta utsläppsnivåer motsvarande Euro 6.

Miljözon 3

  • I dessa zoner får endast renodlade elfordon, bränslecellsfordon och gasfordon i Euro klass 6 användas.

Hur inför man en ny zon?

Om en kommun vill införa en miljözon måste de ta hänsyn till en rad faktorer för att kunna avgöra om fördelarna överväger nackdelarna.

Bland annat:

  • Hur dålig är luftkvalitén?
  • Varför är området särskilt miljökänsligt?
  • Hur kommer näringslivet påverkas?
  • Finns det andra alternativ för att förbättra luftkvalitén?

När man fastslagit nödvändigheten är det kommunerna själva som får lägga in i budgeten och bekosta omställningen.

Kör du med ett otillåtet fordon i en miljözon kan du bestraffas med böter.

Miljözon Stockholm

Förutom de miljözoner som redan begränsar tung trafik, kommer Stockholms första miljözon för personbilar att införas på Hornsgatan den 1 januari 2020.

Området kommer att klassas som miljözon 2 vilket innebär ett förbud mot alla fordon som inte uppfyller utsläppsklass 5.

Det betyder, i runda slängar, att bilar tillverkade före 2009 inte längre får köras på Hornsgatan.

År 2022 skärps reglerna ytterligare för att även begränsa de bilar som inte uppfyller Euro 6, det vill säga, de flesta bilar tillverkade före 2014.

Spårvagn i Göteborg

Miljözon Göteborg

I Göteborg tvistar de lärda. Politikerna har ännu inte beslutat om var, hur eller om man ens ska införa nya miljözoner efter 2020.

Göteborg har, som de allra flesta storstäder, centrala områden med dålig luftkvalité. Frågan har dock kommit att handla om miljö vs. utestängandet av enskilda individer från stora delar av stan.

Det vill säga, de individer som inte har råd att köpa en miljöbil. Ett annat argument för orättvisan i nya miljözoner i Göteborg är att inte för så länge sedan klassades även dieselbilen som miljövänlig, varav många köpte dem i god tro.

I Göteborg finns dock redan miljözoner som begränsar tung trafik.

Miljözon Malmö

För att förbättra luftkvalitén i staden har Malmö en miljözon som begränsar viss buss- och lastbilstrafik i centrum. Det vill säga, tung trafik.

Angående införandet av nya miljözoner som skulle påverka även personbilar, verkar läget fortfarande oklart.

I Malmö har politikerna motsatt inställning till hur problemet med dålig luftkvalité ska lösas - de fördrar morot istället för piska.

Strategin sägs vara att förbättra kollektivtrafik och cykel-möjligheterna i staden för att minska skadliga utsläpp.

Miljöpartiet verkar vara enda partiet som driver frågan om att införa nya miljözoner i Malmö.

I takt med att fler miljözoner och nya miljövänliga bilar introduceras på marknaden har begagnatpriserna på många bensin- och dieselbilar sjunkit kraftigt.


4. Sammanfattning

Stödet för initiativ som har positiv inverkan på miljö och klimatförändringar är starkare än någonsin.

De flesta svenskar skulle nog skriva under på att en förbättring av luftkvalitén i många av våra städer är positivt.

Men är införandet av miljözoner verkligen lösningen?

Kritikerna menar att det ökar segregation, försvårar för verksamheter om inte transporter kan levereras, och lägger ansvaret på enskilda individer istället för på biltillverkarna och andra större aktörer.

Påhejarna, å andra sidan, förutspår att nya begränsningar kan tvinga biltillverkare att göra sina nya bilar mer miljövänliga. Samtidigt som kommunerna tvingas fylla det transport-tomrum som bilarna lämnar, med vettiga förbindelser med kollektivtrafik och cykelbanor.

Faktum är dock att miljözonerna av allt att döma bara kommer att bli fler. Kanske är det svenska framgångsrecpetet just lagom är bäst; lagom mängd piska, lagom mängd morot.